حتما حتما حتما قبل از تهیه جلسات این صوت را گوش کنید

 

توضیحات ضروری و مهم محمدمهدی زندوکیلی درباره خرید اقساطی بسته عکس‌خوانی ذهنی که در صورت عدم رعایت نکات گفته شده مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی نخواهد داشت.

 

حتما این صوت را یکبار به صورت کامل گوش کنید.

دانلود صوت بالا

جلسه 00 - مقدمه

زمان مشاهده: بلافصله بعد از تهیه جلسه

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان 19 هزارتومان

تهیه این جلسه
Investment-new

جلسه 01 - آموزش یادگیری

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه مقدمه

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
yadgiri

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 02 الی 04 - یادگیری از دوره‌های غیرحضوری

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه اول

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
Picture3

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 05 - ذهن ناخودآگاه

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه چهارم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
Picture4

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 06 - مقدمه عکس‌خوانی ذهنی

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه پنجم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
new-aks-khani-new

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 07 - بازی دیکشنری

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه ششم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
dictionary

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 08 - پشت پرده عکس‌برداری

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه هفتم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-08_poshteh_pardeh_aksbardari

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 09 - شروع کتاب اول

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه هشتم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-09_start_first_book

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 10 - جستجو ذهنی کتاب اول

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه نهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-10_josteju_zehni

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 11 - فسرع مدل اول (کتاب اول)

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه دهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-11_superread_dip1

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 12 - ادامه فسرع کتاب اول

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه یازدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-12_superreading_dip2

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 13 - فسرع مدل دوم (کتاب اول)

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه دوازدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-13_superreading_dip2

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 14 - تکمیل کتاب اول

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه سیزدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-14_closebook

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 15 - اسکی روی متن کتاب دوم

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه چهاردهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-15_skiing

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 16 - اسکی روی متن کتاب سوم

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه پانزدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-16_skiing

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 17 - فسرع مدل سوم (کتاب چهارم)

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه شانزدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-17_superreading_dip3

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 18 - مطالعه سریع (کتاب پنجم)

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه هفدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-18_fastreading

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 19 - مطالعه سریع (کتاب ششم)

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه هجدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-18_fastreading

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 20 - آغاز چالش

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه نوزدهم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-20_challenge

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 21 - کتاب‌های درسی (تخصصی)

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه بیستم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-21_darsi

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 22 - عکس‌خوانی و امتحان

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه بیست و یکم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-22_exam

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 23 - عکس‌خوانی پژوهشی

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه بیست و دوم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-23_pazhuheshi

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

جلسه 24 - فعالسازی پژوهشی

زمان مشاهده: یک روز بعد از مشاهده جلسه بیست و سوم

قیمت این جلسه: 165 هزارتومان

تهیه این جلسه
j-24_pajuheshi

برای تهیه این جلسه حتما باید تمام جلسات گذشته را تهیه کرده باشید

قبل از نوشتن نظر خود لطفا قوانین دیدگاه‌گذاری در مجموعه روش مطالعه را در این صفحه مطالعه کنید.

هیچ نظری وجود ندارد

× شما برای نظر دهی باید وارد شوید